Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Công khai tài chính đầu năm 2018

Thứ hai - 22/04/2019 18:53
Công khai tài chính đầu năm 2018

Công khai tài chính đầu năm 2018

Thực hiện thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non Hòa Ninh đã tiến hành thực hiện công khai để phụ huynh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật. Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.đúng theo chỉ đạo,
Truờng  Công khai tài chính đầu năm 2018

UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  17  /QĐ-MNHN        Hòa Ninh, ngày26 tháng 01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
của Trường mầm non Hòa Ninh
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015;
Căn cứ quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường mầm non Hòa Ninh;
Xét đề nghị của bộ phận tài chính trường mầm non Hòa Ninh,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của trường mầm non Hoà Ninh (theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trường mầm non Hòa Ninh, bộ phận tài chính và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
-UBND huyện Hòa Vang;
-Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
-Trường mầm non Hòa Ninh;
-Lưu :VT, KT
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
Đỗ Thị Tuyết
         

 
  Biểu số 2 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính  
Đơn vị:Trường Mầm Non Hòa Ninh    
Chương:622    
  DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
  ( Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)  
  (Kèm theo Quyết định số   17/QĐ-MNHN ngày.26./.01./.2018  Của Trường Mầm Non Hòa Ninh)  
       
    ĐVT: Triệu  đồng  
Số TT Nội dung Dự toán năm  
 
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
1 Số thu phí, lệ phí 17  
1.1 Lệ phí 17  
1.2 Phí 0  
  Học phí chính khóa 17  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 17  
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo    
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 17  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
2.2 Chi quản lý hành chính    
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN    
II Dự toán chi ngân sách nhà nước    
1 Chi quản lý hành chính    
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 3890  
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3819  
a1 Kinh phí thực hiện tự chủ 3819  
a2 Kinh phí không thực hiện tự chủ    
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 71  
a1 Kinh phí giao thường xuyên không tự chủ    
a2 Kinh phí giao không thường xuyên 71  
       
    Hoà Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2018  
  KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Đỗ Thị Tuyết  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16   /QĐ-MNHN        Hòa Ninh, ngày 26    tháng 01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quý IV năm 2017
của Trường mầm non Hòa Ninh
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015;
Căn cứ quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường mầm non Hòa Ninh;
Xét đề nghị của bộ phận tài chính trường mầm non Hòa Ninh,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý IV năm 2017 của trường mầm non Hòa Ninh(theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trường mầm non Hòa Ninh, bộ phận tài chính và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
-UBND huyện Hòa Vang;
-Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
-Trường mầm non Hòa Ninh;
-Lưu :VT, KT
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
Đỗ Thị Tuyết
         
 
  Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính  
Đơn vị:Trường Mầm Non Hòa Ninh        
Chương:622        
  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2017    
  ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
(Kèm theo Quyết định số   16/QĐ-MNHN  ngày 26/01/2018 của Trường mầm non Hòa Ninh)
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý 4 So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí 17 33 194% 220%
1.1 Lệ phí     0% 0%
1.2 Phí 17 33 194% 220%
  Học phí chính khóa 17 33 194% 220%
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại     0% 0%
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục 17 33 194% 220%
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 17 33 194% 220%
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi quản lý hành chính 0 0    
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 3031 3326 110% 111%
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3031 3326 110% 111%
a1 Kinh phí thực hiện tự chủ 2971 3,111 105% 117%
a2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 60 215 358% 64%
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
           
      Hòa Vang, ngày  26 tháng    01 năm 2018
  Kế toán   Thủ trưởng đơn vị
           
           
           
           
           
  Nguyễn Thị Thu Thuỷ   Đỗ Thị Tuyết
           
           
 

  Biểu số 4 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính  
Đơn vị:Trường Mầm Non Hòa Ninh          
Chương:622          
  QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017  
  ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)  
  (Kèm theo Quyết định số   16 /QĐ-MNHN ngày.  26 /01/2018 của Trường Mầm Non Hòa Ninh)  
             
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập các quỹ
I Quyết toán thu 33 33 0 0 0
A Tổng số thu 33 33 0 0 0
1 Số thu phí, lệ phí 33 33 0 0 0
1.1 Lệ phí          
1.2 Phí 33 33 0 0 0
  Học phí chính khóa 33 33      
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác 0 0 0 0 0
  Phí vệ sinh   0      
B Chi từ nguồn thu được để lại 33 33 9 0 0
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 33 33 9 0 0
1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 33 33 9 0 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 33 33 9    
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   0      
1.2 Chi quản lý hành chính          
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác 0 0 0 0 0
  Phí vệ sinh   0      
C Số thu nộp NSNN          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3326 3326 2870 269 187
1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 3326 3326 2870 269 187
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3111 3111 2655 269 187
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 215 215 215 0  
a1 Kinh phí giao thường xuyên không tự chủ 87 87 87    
a2 Kinh phí giao không thường xuyên 128 128 128    
        Hòa Ninh ,ngày 26 tháng 01 năm 2018
  Kế Toán     Thủ trưởng đơn vị
             
             
             
             
  Nguyễn Thị Thu Thuỷ     Đỗ Thị Tuyết
         

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguồn tin: Truờng MN Hòa Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072