Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

CONG KHAI 6 THANG NAM 2022

CONG-KHAI-6-THANG-NAM-2022

công khai dự toán đầu năm 2022

CONG KHAI DU TOAN 2022

Công khai dự toán đầu năm 2022

CÔNG KHAI CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

CÔNG KHAI CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Công khai chi ngân sách năm 2021

Công khai 6 tháng đầu năm 2021

CÔNG KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Công khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 THEO THÔNG TƯ 61

CÔNG KHAI THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 THEO THÔNG TƯ 61

CÔNG KHAI THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 THEO THÔNG TƯ 61

CÔNG KHAI DỰ TOÁN ĐẦU NĂM THEO THÔNG TƯ 61

CÔNG KHAI DỰ TOÁN ĐẦU NĂM THEO THÔNG TƯ 61

Thực hiện theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường mầm non Hòa Ninh công khai dự toán ngân sách năm 2019

Công khai tài chính đầu năm 2018

Công khai tài chính đầu năm 2018

Thực hiện thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non Hòa Ninh đã tiến hành thực hiện công khai để phụ huynh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật. Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.đúng theo chỉ đạo,

Bảng công khai

Công khai tài chính theo thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non Hòa Ninh đã tiến hành thực hiện công khai để phụ huynh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật. Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.đúng theo chỉ đạo,

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072